Opdrachtgevers

Voor wie.

Opdrachtgevers

Al bijna 20 jaar werkt Feike als interim-professional voor uiteenlopende opdrachtgevers in de publieke en not for profit-sector, waaronder ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, agentschappen, koepelorganisaties en stichtingen.

Op deze pagina staat meer informatie over de werkzaamheden die Feike heeft uitgevoerd voor de betreffende opdrachtgever.

Gemeente Almelo
Gemeente Almelo

Opdracht:
2019 – heden | interim-manager vastgoed, gemeente Almelo

KNRB
KNRB logo

Opdracht:
2018  – heden | Vicevoorzitter, bestuurder sportontwikkeling.

Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
Universiteit Amsterdam

Opdracht:
2018  – 2019 | Facilitair bedrijf UVA / HVA

 • Coaching en begeleiding teamleiding, loopbaanontwikkeling en effectief gedrag
Provincie Overijssel
Provincie Overijssel

Opdracht:
2017  – 2019 | programmamanager duurzame netwerken

‘crossovers in de fuzzy front end’

 • realisatie van PPS-samenwerkingsorganisatie voor innovatie en duurzaamheid
 • funding, organisatie en bezetting
RUD Zuid Limburg
RUD Zuid Limburg

Opdracht:
2016 – 2016 |  bestuursadviseur

‘een veilig perspectief’

 • toekomstvisie voor de regionale Uitvoeringsdienst
Provincie Overijssel
Provincie Overijssel
Omgevingsdienst IJsselland

Opdracht:
2015 – 2019 | projectmanager realisatie omgevingsdiensten

‘zelfstandig samenwerken’

 • omvorming van twee netwerkorganisaties in twee gemeenschappelijke regelingen (2x ca 100 fte)
 • takenpakket, organisatie, financiën, bezetting
 • bestuurlijke begeleiding
Provincies Groningen en Drenthe
Provincie Groningen
Provincie Groningen
Provincie Drenthe

Opdracht:
2014 – 2016 | procesmanager | verzelfstandiging DLG(80fte): GR Prolander

’tijdens de verbouwing blijft de winkel open’

 • oprichting van zelfstandig interprovinciaal grondbedrijf
 • continuïteit van daadkracht in de praktijk: uitvoeringsprojecten natuurrealisatie
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Nijmegen

Opdracht:
2014 – 2015 | Omgevingsdienst Regio Nijmegen

‘planmatig, mager en gretig’

 • Projectmanager bedrijfsvoering
 • Opdracht:versterken identiteit en rendement omgevingsdienst
 • Ontwikkeling risicogestuurd werken i.s.m. veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Sail Giethoorn
Provincie Utrecht

Opdracht:
2014 – 2017 | voorzitter Sail Giethoorn

‘succes kun je niet koken’

 • Inrichten en aansturen organisatie
 • Verkrijgen subsidies, samenwerking met top-professionals, integratie van water- en landactiviteiten, openbare orde en veiligheid, bestuurlijke profilering, regiomarketing
Vereniging Natuurmonumenten
Provincie Utrecht

Opdracht:
2010 –2018 | board member / hoofdbestuur vereniging Natuurmonumenten

‘de oude dame gaat weer dansen’
Particuliere natuurbeschermingsorganisatie, 730.000 leden, 100.000 ha en 3.000 gebouwen

 • Portefeuille: ledenmanagement, beheer en herstructurering vastgoedportefeuille
Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap Delfland

Opdracht:
(2010 – 2011) – programmamanager

Opdracht: ontwikkelen en invoeren programmamanagement, programma-opbouw, realisatie van financiële ombuiging (40 %) en resultaatgericht programmeren.

Website: http://www.hhdelfland.nl

Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta

Opdracht:
(2010 – 2012) – kwartiermaker plannen en regie

Reorganisatie en ‘boel op orde’. inrichten nieuwe organisatieeenheid organisatieonderdelen. Introductie nieuwe methodieken o.a. integrale capaciteitsbepaling en productsturing . Strategische herorientatie. Eenheid ‘op stoom’ brengen voor te werven nieuwe afdelingsmanager.

Website: http://www.wshd.nl

Gemeente Noordoostpolder

Opdracht:
Voor het windpark Noordoostpolder, het grootste windmolenpark op land in Europa, is het procesmanagement verzorgd. Samenwerking tussen initiatiefnemer, gemeente en ministerie verloopt daardoor evenwichtiger en meer resultaatgericht. Windpark is gerealiseerd.

Website: http://www.noordoostpolder.nl/
en http://www.windkoepelnop.nl/

Website: http://www.noordoostpolder.nl/

Gemeente Hellevoetsluis

Opdracht:
(2009 – 2010) – afdelingshoofd Bouwen, ruimte en milieu

Opdracht: integraal leiding geven aan afdeling, met speciale aandacht voor het realiseren van integraal werken en het bevorderen van bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast het team weer op sterkte brengen zodat nieuw aangetrokken leidinggevende ongeremd van start kon.

Website: http://www.hellevoetsluis.nl/

Taskforce Management Overstromingen

Opdracht:
(2007-2009) – Projectmanager Taskforce Management Overstromingen

Opdracht: Sturing geven aan projectenprogramma: incorporeren van 35 lopende projecten en begeleiden 50 nieuwe projecten op het gebied van waterveiligheid.

Resultaten: o.a. convenanten waterbeheerders en hulpdiensten, publicatie ‘Samen op de bres’.

Website: http://www.platformoverstromingen.nl/

Gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen

Opdracht:
(2007-2008) – Interim-manager

Opdracht: managen ingenieursbureau gemeente Nijmegen (ca. 40 fte, omzet 20 mln), implementeren van een nieuwe organisatiestructuur, leidinggeven aan nieuw organisatieonderdeel, formuleren strategie Vernieuwing van de oude stad.

Resultaten: kenniskaart, productcatalogus, ontwikkelprofielen, accountmanagement, projectmatig werken.

Website: http://www.nijmegen.nl/

Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdracht:
(2012 – 2013) interim-manager / dubbelfunctie:
interimmanager ontwikkelen bedrijfsbureau

 • herschikking van taken
 • kpi’s, analyse- en sturingsmodellen
 • leanmanagement

interimmanager watersystemen

 • ontwikkeling rolbewustzijn en rolvastheid
 • herverdeling van teams (minder en groter, eenduidiger takenpakket)

(2004-2006) – Interim-manager Handhaving Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdracht: ontwikkelen professionalisering handhaving (integraal) en werving en selectie van teamleden en manager Handhaving.

Resultaten: duidelijker profilering van de afdeling, verbetering effectiviteit en efficiency, samenvoegen van twee teams (besparing van één teamleider), werkprotocollen en werkinstructies en samenwerkingscontracten tussen gemeenten en waterschap

Website: http://www.rijnland.net/

Provincies Utrecht en Noord-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland

Opdracht:
(2008) – Opdracht: opstellen van een regionale overeenkomst waterbodems, vinden van vitale allianties.

Resultaat: Voor de provincies Utrecht en Noord-Holland en de betreffende waterschappen is een bestemming gevonden voor vrijkomende bagger.

Website: http://www.noord-holland.nl

Gemeente Schouwen Duiveland
Gemeente Schouwen-Duiveland

Opdracht:
(2006-2007) – Opdracht: coachen van een nieuwe leidinggevende met het accent op het versterken van de omgevingsgerichtheid en vergroting van het stuurvermogen: wat is mijn positie, welke resultaten worden verwacht, wat kan ik leveren?

Resultaat: de afdeling heeft aan resultaten, stevigheid en positie gewonnen.

Website: http://www.schouwen-duiveland.nl

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

Opdracht:
(2006) – Interim-manager afdeling Civiele Techniek Bouwdienst Rijkswaterstaat: ‘Bouwen aan de Bouwdienst’. De Bouwdienst is het eigen ingenieursbureau van Rijkswaterstaat. Sterk kennis-georiënteerd en met focus op realisatie van technisch hoogwaardige constructies, zoals tunnels bruggen, wegen, sluizen. Voorbeelden zijn de tunnel onder Roermond, de treintunnel onder het Groene Hart, de verbinding A6-A9, de sluizen van IJmuiden of de bruggen over het Amsterdam Rijnkanaal. Ondersteuning geboden in fase na ingrijpende reorganisatie, voor het ontwikkelen van de structuur en de begeleiding van medewerkers.

Resultaat:

 • Concrete resultaatafspraken met medewerkers
 • Afdelingsstructuur
 • Opleidingsvisie
 • Organisatie van kennismanagement en capaciteitsmanagement (werving en selectie)

Website: http://www.rijkswaterstaat.nl/

Interprovinciaal Overleg
Interprovinciaal Overleg

Opdracht:
(2004 – 2005) – Procesmanager nationaal bestuursakkoord bagger, IPO ‘de bagger de baas’.

Opdracht: begeleiding instelling baggeroverlegorgaan, procesmanagement en ondersteuning projectgroep, opstellen overeenkomst tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

Resultaat: · Ondertekening van een overeenkomst door alle partijen · Sluiten van diverse gebiedscontracten waarmee een impuls wordt gegeven aan het inhalen van baggerachterstanden

Website: http://www.ipo.nl

Milieusamenwerking Flevoland
Milieusamenwerking Flevoland

Opdracht:
(2003 – 2004) – Interim-management en organisatieverbetering, gemeentelijk samenwerkingsverband Flevoland: ‘Durf, drive en degelijkheid’.

Opdracht: integraal leiding geven aan samenwerkingsverband in een overbruggingsperiode en vervolgens samen met het nieuwe hoofd opzetten en inrichten van een nieuwe organisatie.

Resultaat:

 • Implementatie en afronding kwaliteitszorg (afgerond met het behalen van ISO 9001)
 • Aftrap professionalisering van de handhaving
 • Nieuwe zelfstandige organisatie, inclusief nieuwe managementraad
 • Productencatalogus
 • Nieuwe kengetallen en financiële verantwoordingsstructuur
 • Organisatie met drive en vernieuwing

Website: http://www.ms-flevoland.nl/

Gemeente Amersfoort / Utrecht
Gemeente Amersfoort
Provincie Utrecht

Opdracht:
(2003) – Procesmanagement optimalisatie gebruik baggerdepots, gemeente Amersfoort / provincie Utrecht.

Opdracht: procesmanagement, in kaart brengen van marktcondities en voorstellen doen voor optimaal depotgebruik, voeren van onderhandelingen met particuliere en overheidsorganisaties.

Resultaat:

 • Start van project Depots-plus
 • Onderzoek naar optimaal gebruik van baggerdepots

(2003) – Programma- en projectmanagement, provincie Utrecht

Opdracht: Ontwikkeling en implementatie regionaal actieprogramma voor provincie en gemeenten. Zorg gedragen voor een draagvlak en besluitvorming. Werving en selectie programmateam.

Resultaat: Team RAAM (regionale activiteiten agenda) is geïnstalleerd en draait nog steeds.

(2002/2003): projectleiding MER, provincie Utrecht

Opdracht: begeleiding van een Milieu Effectrapportage voor aanleggen van een ontzanding / natuurontwikkeling in een uiterwaardengebied.

Website: http://portal.provincie-utrecht.nl/

Amersfoortse Sportfederatie
Amersfoortse Sportfederatie

Opdracht:
2001 – 2003: projectleider onderzoek sportorganisatie 2015, voorzitter accommodatieconferentie

Opdracht: onderzoek sportaccommodaties 2015, ASF – Amersfoort.

Resultaat: toekomstvisie Amersfoortse Sportverenigingen: accommodaties, sportaanbod en verenigingsorganisatie

Website: https://www.sportamersfoort.nl/

Gemeente Amstelveen
Gemeente Amstelveen

Opdracht:
(2001 – 2002) Kwartiermaker afdeling veiligheidsbeleid en –advisering, gemeente Amstelveen.

Opdracht: inrichten van een nieuwe afdeling veiligheid. Bepalen functies, positie, en taken. Vervolgens werven personeel en opzetten afdelingsroutines. In circa acht maanden ‘stond’ de afdeling en is deze overgedragen aan een vaste medewerker.

(2000 – 2001) – Integraal management, directiehoofd (35 medewerkers, gemeente Amstelveen, sector stadsontwikkeling). Lijnmanagementfunctie, hoofd van drie afdelingen beleid, uitvoering en communicatie.

(2001) – Deelprojectleider Toekomstvisie (gemeente Amstelveen) Bijdrage geleverd aan ontwikkeling van de Toekomstvisie Amstelveen 2020+

(2000 –2001) – Projectleider inrichtingsstudie poldergebied ‘water, landbouw, natuur of woningen’. (gemeente Amstelveen). Interactieve beleidsvorming voor waterberging

(2001) Begeleiding reorganisatie (gemeente Amstelveen).

Website: http://www.amstelveen.nl/

Provincie Utrecht
Provincie Utrecht

Opdracht:
(2000) – Reorganisatie van de sector water (provincie Utrecht). Taakanalyse, voorbereiden van de ontvlechting en begeleiden van de medewerkers van twee ‘waterafdelingen’.

(1997 – 2000) – Integraal management twee afdelingen (provincie Utrecht). Opdracht: strategisch beleid, bestuurlijke besluitvorming, Europa, communicatiebeleid) lijnfunctie, integraal management.

(1997-1999) – Accountmanager hinderlijke bedrijvigheid vinexlocatie (provincie Utrecht). Opdracht: Stroomlijnen van communicatie tussen bedrijf, overheid en inwoners, opzetten vergunningenmanagement, afstemming vergunningen.

(1997- 1998) – Projectleider MER regionale afvalverwerking Opdracht: projectleiding, verantwoordelijk voor het uitvoeren van studies, bepalen van de beoordelingsstrategie etc.

(1996) – Projectleider oplevering regionaal dagrecreatieterrein (provincie Utrecht). Opdracht: Haalbaarheidsonderzoek commerciële bedrijfsactiviteiten, geotechnische analyse, waterkwaliteit en begeleiding justitieel onderzoek.

(1995) – Adviseur gemeente Budapest (i.o.v. EU) Advisering uitvoering interactief beleid.

(1995) – Oprichting PPS-bedrijf voor logistieke optimalisatie (provincie Utecht) Begeleiding totstandkoming centraal logistiek bedrijf. O.a. het realiseren van containerterminals, logistieke steunpunten en aankoop transportmiddelen.

(1988 – 1992) – Projectleider sanering autosloopbranche (provincie Utrecht) Sanering van de branche, voeren van onderhandelingen met bedrijven en gemeenten over vertrek en inrichting nieuwe locaties.

Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond

Website: http://portal.provincie-utrecht.nl/

Ga naar de bovenkant